Casos Clínicos de Gatos


Neumotórax traumático.

A consecuencia de un traumatismo de alto impacto: atropello o caída desequilibrada.